سفر شهردار به مناطق سیلزده خوزستان

تصوير جلد: 
تصوير: