دیدار همرزمان قدیمی و مرور خاطرات دوران جنگ

تصوير جلد: 
تصوير: