دیدار شهردار با کنسولگری روسیه

تصوير جلد: 
تصوير: