• 15 مهر 1396 - 13:51

همه مردم را به مشارکت در امور شهر دعوت می کنیم

شهرداری محل خدمت به مردم است و برای این کار همه مردم را به مشارکت در امور شهر دعوت می کنیم. ما به همه شهروندان عزیز برمبنای تکریم انسانیت انسان تکرم می گذاریم و مردم را دوست می داریم اما برای دوست داشته شدن دست به هر کاری نخواهیم زد. پایمال کردن حق مردم را در هر شرایطی محکوم می کنیم و برای رسیدن به شهری پاک، خلاق و ایمن برنامه ریزی و عمل به برنامه ها را از اصول کاری خود می دانیم.