• 15 مهر 1396 - 13:49

اصفهان بايد به یک قطب بزرگ فناوری و گردشگری تبدیل شود

اصفهان دیگر ظرفیت و توان توسعه صنایع بزرگ ناپایدار و کشاورزی سنتی را ندارد. باید اصفهان به یک قطب بزرگ فناوری و گردشگری تبدیل شود چراکه اين فناوری نه جای وسیع می خواهد و نه آب و برق چندانی نیاز دارد. باید با استفاده از ظرفیت خواهرخواندگی ها هم ظرفیت گردشگری و هم فناوری را رونق ببخشیم.