اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر
محمدحسيني تشريح كرد:
تدوين برنامه‌هاي راهبردي بر اساس 7 سرفصل

مديركل پيشگيري و رفع تخلفات شهري شهرداري اصفهان گفت: در سال‌جاري برنامه‌هاي راهبردي خود را بر مبناي هفت سرفصل تدوين كرده‌ايم و در راستاي تحقق آن از هيچ تلاشي دريغ نمي‌كنيم.

حسن محمدحسيني با اشاره به برنامه‌هاي راهبردي در سال 98 اظهار كرد: يكي از سرفصل‌هاي مورد تأكيد در سال‌جاري در بخش «علم و پژوهش» خلاصه مي‌شود كه يكي از راهبردهاي آن تبيين نياز كشور به جوشاندن چشمه دانش است.

وي با بيان اينكه در سال گذشته در راستاي تببين نياز كشور برگزاري دوره‌هاي آموزشي عمومي و تخصصي براي كاركنان نظير آموزش ضوابط و مقررات شهرداري در حوزه شهرسازي و مقررات ملي ساختمان، آشنايي با قوانين و مقررات شهرداري‌ها در بخش خدمات شهري و رفع تخلفات همچنين توزيع جزوات آموزشي جهت بهبود دانش و عملكرد پرسنل انجام شد.

مديركل پيشگيري و رفع تخلفات شهري شهرداري اصفهان ادامه داد: در سال‌جاري در راستاي توانمندسازي پرسنل از طريق افزايش دانش سازماني و در راستاي اجرا و عمليات از طريق برگزاري دوره‌ها و توزيع جزوات آموزشي نظير آموزش‌هاي حقوقي و آيين دادرسي، تهيه و تنظيم گزارشات و صورت جلسات حقوقي، دوره ضوابط و مقررات شهرسازي و دوره حقوق شهروندي اقدام خواهيم كرد.

وي تلاش براي كسب قله‌هاي دانش جهان را از ديگر راهبردهاي سرفصل علم و پژوهش عنوان كرد و گفت: سال گذشته براي افزايش سطح دانش پرسنل از طريق برگزاري دوره‌هاي تخصصي با استفاده از پتانسيل‌هاي درون سازماني و فراسازماني اقدام شد و امسال نيز درصدد برقراري تعامل با دانشگاه‌ها، موسسات علمي و ادارات به منظور برگزاري دوره‌هاي آموزشي و تخصصي با هدف افزايش سطح دانش هستيم.

وي با بيان اينكه ارتقاء احساس مسئوليت و جهاد علمي از ديگر راهبرد سرفصل علم و پژوهش اداره كل پيشگيري و رفع تخلفات شهري شهرداري اصفهان در سال 98 است، گفت: افزايش انگيزه، اشتياق شغلي و احساس مسئوليت براي انجام وظايف محوله چينش پرسنل باتوجه به مدرك تحصيلي، تخصص و توانمندي از جمله اقدامات انجام شده سال گذشته صورت گرفته است.

محمدحسيني افزود: امسال براي ارتقاء سطح انگيزش شغلي و احساس مسئوليت از طريق ادامه طرح سازمان‌دهي و چينش پرسنل و توانمندي همچنين تشويق فعالان و مسئوليت‌پذير در امر اجراي وظايف محوله اقدام خواهيم كرد.

وي با اشاره به ديگر سرفصل برنامه‌ها همچون «معنويت و اخلاق» گفت: برجسته كردن ارزش‌هاي معنوي و رعايت فضيلت‌هايي همچون خيرخواهي، كمك به نيازمندان، راستگويي، شجاعت، اعتماد به نفس و ديگر خلقيات نيكو از راهبردهاي مهم اين سرفصل به شمار مي‌رود كه در اين ارتباط سال گذشته برگزاري دوره‌هاي آموزشي عمومي شامل مباحث اخلاقي و معنوي ويژه تمام پرسنل اداره كل نظير برگزاري دوره آموزشي ضمن خدمت و همچنين دوره كنترل خشم و پرخاشگري، دوره آموزش هوش، هيجاني و زبان بد و تأكيد بر رعايت ارزش‌هاي معنوي فوق در جلسات هماهنگي اداره كل و مناطق انجام شد.

مديركل پيشگيري و رفع تخلفات شهري شهرداري اصفهان خاطرنشان كرد: در سال‌جاري براي برگزاري دوره‌هاي آموزشي اخلاقي و معنوي به صورت مستمر نظير برگزاري دوره كنترل خشم و پرخاشگري، دوره تكريم ارباب رجوع و اخلاق در محيط كار، دوره مهارت‌هاي زندگي، دوره اصول و فنون مذاكره تأكيد داريم و بر رعايت فضيلت‌ها و ارزش‌هاي اخلاقي در جلسات هماهنگي اداره كل و مناطق تأكيد خواهد شد.

وي با بيان اينكه در سرفصل معنويت و اخلاق راهبردهايي همچون كمك و حمايت از نهادهاي اجتماعي درباره اين مهم، رشد شعور معنوي و وجدان اخلاقي در جامعه و ستيز باكانون‌هاي ضدمعنويت و اخلاق، به شيوه معقول تبيين شده است، گفت: براي تحقق راهبرد كمك و حمايت از نهادهاي اجتماعي در سال‌جاري پيگيري ايجاد و تجهيز و راه‌اندازي مركز جديد ساماندهي و بازتواني متكديان، كودكان كار، كارتن خواب ها و رفع معضلات ناشي از آن در جنب باغ فدك، همكاري با فعاليت‌هاي معنوي و اخلاقي نهادهاي اجتماعي و همكاري در ارائه مجوز نصب تبليغات مطابق با شرايط و ضوابط اقدام خواهيم كرد.

محمدحسيني با اشاره به سرفصل «عدالت و مبارزه با فساد»، گفت: از جمله اقدام انجام شده در راستاي اجراي اين سرفصل طي سال گذشته كنترل و نظارت دقيق و مستمر امور پيشگيري و رفع تخلفات شهري تمام مناطق شهرداري اصفهان توسط واحدهاي تخصصي اداره كل در قالب 32 گروه تخلفات اصلي، برگزاري دوره‌هاي آموزشي عمومي شامل مباحث اخلاقي و معنوي ويژه تمامي پرسنل اداره كل، حساسيت و قاطعيت در برخورد قانونمند با تخلفات شهري، توسعه عدالت خدمت رساني از حريم و محدوده شهر اصفهان تا مناطق مركزي شهر به صورت يكسان در پيشگيري و رفع تخلفات شهري، مشكل بافت‌هاي فرسوده از طريق اجراي بند 14 ماده 55 قانون شهرداري‌ها، رفع كاربري‌هاي ناسازگار و مزاحم در محله‌هاي شهري از طريق اجراي بند 20 ماده 55 قانون شهرداري‌ها بود.

وي ادامه داد: از جمله برنامه‌هاي اجرايي اين اداره كل در سال 98 در راستاي تحقق سرفصل عدالت و مبارزه با فساد، كنترل و نظارت دقيق و مستمر امور پيشگيري و رفع تخلفات شهري تمامي مناطق شهرداري اصفهان، طرح ارتقاء تكريم ارباب‌رجوع، تحقق سرمايه اجتماعي در قالب پايگاه مردمي و ايجاد پل ارتباطي بين شهروندان و اداره كل پيشگيري، تأكيد بر برگزاري دوره‌هاي آموزشي، اخلاقي و معنوي به صورت مستمر، افزايش آسايش و امنيت تمامي شهروندان در راستاي فراهم كردن شهري عاري از تخلفات شهري، برنامه‌ريزي جهت برخورد يكسان و در چهارچوب قوانين با تمامي تخلفات شهري، است.

وي با بيان اينكه راهبردهاي توصيه شده در سرفصل «اقتصاد» تدوين برنامه‌هاي اجرايي براي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است، گفت: اقدامات انجام شده در سال گذشته اين سرفصل، ايجاد اقتصاد قوي و رشد متوازن اشتغال، درآمد و سرمايه‌گذاري با رفع معضلات كسب و كار همچون پديده دستفروشي و رفع نازيبايي هاي بصري است.

چابك‌سازي در راستاي سياست‌هاي كلان شهرداري اصفهان

محمدحسيني گفت: در سال‌جاري نيز كاهش زمان و افزايش كيفيت انجام وظايف با درنظر گرفتن كمترين ميزان هزينه از طريق بهبود و به‌روزرساني فرآيندهاي واحدهاي زيرمجموعه در اداره كل پيشگيري و رفع تخلفات شهري و مناطق 15 گانه شهرداري، همچنين چابك‌سازي مجموعه در راستاي سياست‌هاي كلان شهرداري اصفهان در دستور كار قرار دارد.

مديركل پيشگيري و رفع تخلفات شهري شهرداري اصفهان اظهار كرد: راهبردهاي توصيه شده در سرفصل «استقلال و آزادي» حق تصميم‌گيري و عمل كردن و انديشيدن براي همه افراد جامعه و تبيين مفهوم "آزادي نبايد در تقابل با اخلاق و قانون و ارزش‌هاي الهي و حقوق عمومي" است.

وي با بيان اينكه از جمله اقدامات انجام شده سال گذشته در اين سرفصل ارائه اطلاعات به منظور درك مسائل و پيشنهاد راه حل‌هاي مناسب مردمي براي جايگزيني در تصميمات شهرداري و فرهنگ سازي و آموزش شهروندان به منظور رعايت قوانين و مقررات شهري و حقوق شهروندي بود، افزود: در سال 98 فرهنگ سازي در زمينه ارتباط شهروندان با اداره كل پيشگيري و رفع تخلفات شهري نظير تدوين و اجراي جلسات با معتمدين محلي پيگيري ارتباط با اتحاديه‌هاي صنوف براي مرتفع كردن تخلفات شهري مرتبط و اجراي طرح‌هاي آموزشي و فرهنگ‌سازي سطوح مختلف شهروندان در دستور كار قرار گرفته است.

محمدحسيني گفت: راهبردهاي توصيه شده در سرفصل «عزت ملي» ارتقاء سطح شجاعت و حكمت مديران جهادي است كه از جمله اقدامات انجام شده در اين زمينه طي سال گذشته استفاده از قدرت، شجاعت و حكمت در مديريت براي اداره و توسعه اجتماعي و اقتصادي شهر به شمار مي‌رود.

وي تاكيد كرد: از جمله راهبردهاي توصيه شده در سرفصل «سبك زندگي» طراحي و نهادينه‌سازي الگوي ارتباطات و تعاملات اجتماعي در فضاي واقعي، مجازي و كالبدي فرهنگي و اجتماعي در چهارچوب آموزه‌هاي اسلامي، تبيين و نهادينه سازي فرهنگ عفاف، پوشش و حجاب اسلامي در مناسبات و ارتباطات اجتماعي و طراحي و نهادينه سازي الگوي معماري و شهرسازي اسلامي- ايراني است.

مديركل پيشگيري و رفع تخلفات شهري شهرداري اصفهان اقدامات انجام شده سال گذشته در اين زمينه، فرهنگ‌سازي و آموزش همگاني در راستاي رعايت قوانين و مقررات شهري و حقوق شهروندي با استفاده از ظرفيت رسانه‌ها، تأكيد بر نهادينه سازي و اجراي عفاف و پوشش اسلامي، كنترل دقيق و مستمر تخلفات ساختماني و نظارت براجراي ضوابط و مقررات شهرسازي توسط واحد تخصصي كنترل ساختمان (پليس ساختمان) و هماهنگي‌هاي لازم براي اجراي سامانه سراي 8 (ايساپ) در مجموعه اداره كل است.

وي ادامه داد: براي سال 98 اشاعه آموزش‌ها و اعتلاي فرهنگ شهروندي در راستاي ارتباطات و تعاملات اجتماعي در فضاي واقعي و مجازي، تأكيد بر نهادينه‌سازي و اجراي عفاف و پوشش اسلامي، ادامه نظارت و كنترل دقيق و مستمر تخلفات ساختماني و همچنين اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي توسط واحدتخصصي و امكانات به‌روز انجام مي‌شود.

تاریخ:
1398/03/20
تعداد بازدید:
86
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.