اصفهان، پایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر
جلوگيري از بحران هويتي در شهرها
.

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان گفت: مسئله هويت شهري به عنوان يكي از چالش‌هاي مهم فراروي شهرها، نگراني‌هاي گسترده‎اي در خصوص همبستگي و مشاركت اجتماعي شهروندان براي تحقق طرح‎هاي توسعه شهري ايجاد كرده است.

 

سيداحمد حسيني‌نيا در گفت و گو با خبرنگار ايمنا اظهار كرد: شناخت عوامل هويت‌بخش شهرها و ميزان برخورداري آنها از اين عوامل و شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدهاي فرا روي هر يك از نواحي آن مي‌تواند تاثير بسزايي در جلوگيري از بحران هويتي در شهرها داشته باشد.

وي با بيان اينكه مروري بر مفاهيم مرتبط با هويت نشان ميدهد كه توجه به هويت، هم جنبه معنوي و غيرمادي و هم جنبه مادي و كالبدي دارد، ادامه داد: جنبههاي مختلف هويت نميتواند منفك، منتزع و مستقل از يكديگر مطرح شود زيرا هركدام از آنها بر ديگري تاثير دارد.

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان با تاكيد بر اينكه مفهوم هويت از ديدگاه شهرسازي و معماري، غالبا در دو بخش مكمل يكديگر مطرح مي‌شود، گفت: بخش نخست ايجاد خاطره و تداعي در شخص و بخش دوم تمايز و استقلال از شخص است، بنابراين تشخيص هويت فرآيندي قياسي بين عينيتي موجود با دادههايي از آن در ذهن است.

حسيني‌نيا اظهار كرد: با توجه به اينكه برخي شاخصهاي جهاني هويت شهري در شهر اصفهان موضوعيت ندارد، تلاش بر آن بوده كه بر اساس شرايط بومي خاص شهر اصفهان، شاخصهايي انتخاب شود كه در شرايط جامعه محلي مصداق داشته باشد.

وي افزود: دستهبندي شاخصهاي اندازهگيري هويت شهر اصفهان بايد بر پايه مباني نظري و مطالعات پايه تحقيق باشد و ابعاد مناسبي براي اين طبقه بندي ارائه شود كه براي اين منظور، چارچوب مفهومي كلانشهر ملبورن، با توجه به جامعيت ابعاد و همچنين با انطباق مناسبي كه با شرايط ويژه شهر اصفهان دارد، به عنوان چارچوب مفهومي، مطالعه و انتخاب شده و از طريق افزودن شاخص‌هاي ويژه مرتبط با هويت شهر اصفهان و در نهايت شاخصهاي سنجش هويت شهري طبقهبندي شده است.

معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان با بيان اينكه تمامي شاخصهاي هويت شهري اصفهان در مطالعات مربوط به تجربيات داخلي و خارجي، بر اساس چارچوب مفهومي تعديل يافته كلانشهر ملبورن، بسط يافته و گروهبندي شده است، گفت: 70 شاخص در قالب چهار بُعد سازگاري و رضايتمندي سكونتي، منظر و فضاهاي شهري، روابط اجتماعي هويت مدار، تعلق مكاني و تعلق خاطر و در ارتباط با سنجش و ارزيابي هويت شهر اصفهان استخراج شده است.

وي ادامه داد: در واقع با توجه به مطالعات صورت گرفته ميتوان گفت كه هنوز چارچوب مفهومي قابل قبول و مورد وفاق جهاني براي سنجش و ارزيابي هويت شهر و روششناسي واحدي براي تعيين قلمروها و شاخص‌هاي آن وجود ندارد و انتخاب قلمروها و معرفهاي مربوط به هر قلمرو بر اساس اهداف مطالعه، قضاوتهاي شخصي محقق، ويژگيهاي ناحيه مورد مطالعه و دادههاي در دسترس صورت ميگيرد و تفاوتهاي عمده در مدل‌هاي هويت شهري به دليل تفاوت در مقياس، شاخص‌ها و قلمروهاي زندگي است كه در مطالعات گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.

تاریخ:
1398/03/19
تعداد بازدید:
83
اصفهان، ميدان امام حسين عليه السلام، شهرداري اصفهان
031-32229021-9
اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر،شوراي اسلامي شهر
031-32672128
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری اصفهان میباشد.